Get Adobe Flash player

Kredyt hipoteczny kalkulator

Każdy kto zamierza zaciągnąć kredyt hipoteczny miał lub będzie mieć styczność z kalkulatorem kredytowym. Kredyt hipoteczny kalkulator służy do szybkiego i prostego obliczenia zdolności kredytowej oraz przyszłych rat.

kredyt


Całkowity koszt kredytu mieszkaniowego ponoszonego przez Kredytobiorce

1. Całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty wraz z odsetkami, innymi opłatami i prowizjami.
2. Całkowity koszt kredytu może ulec zmianie w przypadku:

  • Zmiany stopy bazowej w okresie kredytowania,
  • Nieprawidłowej obsługi kredytu,
  • Dokonania zmian zapisów w Umowie kredytowej,
  • Zmiany stawek prowizji pobieranych przez Bank za czynności bankowe,
  • Zmiany przepisów prawa,
  • Zmiany kursów walut,
  • Zmiany wysokości spreadów walutowych.

Banki pobiera następujące prowizje i opłaty z tytułu udzielanego kredytu:
1/ Prowizje za udzielenie kredytu – liczona procentowo od kwoty udzielonego kredytu (prowizja płatna jest najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu),

2/ Prowizje za wydanie promesy kredytowej – kwotę wyrażona w złotych, pobierana najpóźniej w dniu wydania promesy kredytowej,

3/ Prowizje za podwyższenie kwoty kredytu – liczona procentowo od kwoty podwyższenia; prowizja płatna jest najpóźniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu,

4/ Prowizje za zmianę waluty kredytu – liczona procentowo od pozostałej do spłaty kwoty kapitału, prowizja płatna jest najpózniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu,

5/ Prowizje manipulacyjna – pobierana w przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu (udzielonego w kwocie przekraczającej 80.000 zł),

6/ Prowizje za wydłużenie okresu kredytowania (prolongate) – liczona procentowo od pozostałej do spłaty kwoty kapitału, prowizja płatna jest najpóźniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu,

7/
Prowizje od aneksu – pobierana w przypadku wprowadzenia w formie aneksu (na pisemny wniosek Kredytobiorcy), zmian do niniejszej Umowy. Prowizja płatna jest najpóźniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu. Prowizja od aneksu nie jest pobierana w przypadku zmiany waluty kredytu, podwyższenia kwoty kredytu, prolongaty okresu kredytowania oraz wyłącznie zmian związanych z przeniesieniem rachunku ROR, powiązanego z kredytem hipotecznym,

8/ Prowizje za wystawienie na wniosek klienta wszelkich dokumentów na podstawie dokumentacji kredytowej i ksiąg Banku,

9/
Prowizje za zmianę waluty w jakiej następuje spłata kredytu indeksowanego – liczona procentowo od pozostałej do spłaty kwoty kapitału, prowizja płatna jest najpóźniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu.


Jak wiadomo, spread zwiększa całkowite oprocentowanie kredytu hipotecznego o 0,5 do nawet 1%. Można jednak zmniejszyć tą wartość. Od 2009 roku, od kiedy to banki mają obowiązek udostępnić kredytobiorcom możliwość spłaty rat w walucie obcej, którą wcześniej można kupić w kantorach albo … w Internecie w innym Banku.

Niestety, niewiele osób, które mają raty w walutach obcych, korzysta z tego faktu. Przykładowo w przypadku franków kupowanych w Internetowym Kantorze, spread wynosi na chwilę obecną tylko 9 groszy, czyli blisko dwukrotnie mniej niż w banku! Dla raty 500 CHF, daje to oszczędność 45zł na każdej kolejnej racie naszego kredytu, czyli ponad 16 200zł w ciągu 30 lat spłaty kredytu!

Zmniejszenie spread’u to w końcu jeden z najprostszych sposobów na to, by oddać bankowi jak najmniej naszych pieniędzy.


Kredyty mieszkaniowe w euro, nie cieszą się już takim dużym powodzeniem jak to miało miejsce w roku 2010. Mają na to wpływ dwie rzeczy: wzrost popularności programu Rodzina na swoim,  oraz wydana w zeszłym roku przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja T.

Program Rodzina na swoim, pozwala na uzyskanie dopłat do odsetek w wysokości do 50%, natomiast rekomendacja T mówi że kredytobiorca o średnich dochodach może przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego do 50% swojego wynagrodzenia netto, natomiast u lepiej zarabiających – rata kredytu hipotecznego może wynosić do 65% wynagrodzenia netto.

Zdolność kredytowa dla kredytu mieszkaniowego w walucie obcej jest obliczana tak jakby kredytobiorca ubiegał się o kredyt hipoteczny w PLN o wartości podwyższonej o 20%.

Powyższe obostrzenia sprawiają, że aby dostać tani kredyt hipoteczny w walucie obcej takiej jak euro, trzeba uzyskiwać o wiele wyższe dochody aniżeli w przypadku kredytów hipotecznych w PLN.

Wiele osób zastanawia się w jakiej walucie wziąć kredyt hipoteczny. Poniżej przedstawiamy analizę dla kredytu na kwotę 400 tys. na okres 30 lat.
Do obliczeń użyliśmy kalkulator kredytowy.

Kredyt w CHF w Banku Nordea
Aby uzyskać kredyt hipoteczny w CHF powinniśmy wykazać dochód w wysokości 6 300 zł miesięcznie dla rat malejących. Przedstawiona poniżej oferta jest ofertą wyjściową, oznacza to, że w przypadku skorzystania z Programu Systematycznego Oszczędzania (PSO), będziemy mogli dodatkowo obniżyć marżę banku. W Nordea za każde 100 zł na PSO marża obniżana jest o 0,1 %.
Przyjmijmy że będziemy wpłacać na PSO 400 zł, bank może zaproponować nam marżę na poziomie 1,90%.
Standardowa marża przy kredycie w CHF w Banku Nordea jest na poziomie 2,30%. Wg nas jest to bardzo fajna opcja proponowana przez ten bank.

Kredyt w EURO w banku DnB Nord
W podstawowej ofercie bank proponuje nam marżę na poziomie 1,6%, jednak gdy skorzystamy z pakietu ubezpieczeń marżę możemy obniżyć do poziomu 1,4% Dodatkowo przez pierwszy rok marża wyniesie 0%. Koszt ubezpieczenia to 7200 przez pierwsze dwa lata później 224 zł.

Kredyt mieszkaniowy to w skrócie długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest konkretna nieruchomości. Kredyty mieszkaniowe udzielane są najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Zazwyczaj osoby które ubiegają się o kredyt to obywatele polscy chcący nabyć nieruchomość na terenie RP. Są jednak wyjątki, że osoba z innego kraju chciałaby zamieszkać w Polsce i w związku z tym potrzebuje kredytu hipotecznego. Podpowiadamy, co zrobić, aby nie popełnić błędu w wyborze banku i kredytu na zakup nieruchomości?

Najpierw rozważmy kilka podstawowych terminów:

•    Cudzoziemiec (nierezydent) to osoba, która nie ma polskiego obywatelstwa ani karty pobytu, a także nie mieszka w danym kraju.

•    Rezydent to osoba, która posiada obywatelstwo polskie (niekoniecznie mieszkająca i zarabiająca na terenie Polski). Status rezydenta posiadają obcokrajowcy z kartą stałego pobytu.

Osoby, które mają status rezydenta posiadają taką samą możliwość wzięcia kredytu jak osoby legitymujące się polskim obywatelstwem. Ostatnio jednak pojawia się coraz więcej dla cudzoziemców, którzy zainteresowani są zakupem nieruchomości w naszym kraju. Niektórzy z nich traktują taki zakup jako inwestycję, ale są też tacy cudzoziemcy, którzy kupują mieszkanie ze względu na powiązania rodzinne w Polsce.

Czy mogą liczyć na kredyt mieszkaniowy z polskiego banku?

Cudzoziemiec z kraju nienależącego do UE musi uzyskać zezwolenie MSWiA do nabycia nieruchomości na terenie Polski. Taki prawomocny dokument konieczny jest także w banku, w którym będzie brany kredyt hipoteczny. Najczęściej nie są potrzebne żadne urzędowe pisma  do przeprowadzenia samej transakcji oraz do uzyskania kredytu mieszkaniowego.

Banki zazwyczaj udzielają kredytów cudzoziemcom zamieszkującym w RP na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (wówczas kredyt najczęściej jest udzielany na czas ważności karty pobytu). Jest też kilka banków, które udzielają kredytu mieszkaniowego cudzoziemcom bez karty pobytu.

Nie ma także znaczenia czy taka osoba uzyskuje dochód na terenie Polski czy swojego rodzinnego kraju. Należy jednak pamiętać, iż nie w każdym banku można otrzymać kredyt hipoteczny na 100% wartości nieruchomości.

Często cudzoziemcy spotkają się z ograniczeniem wysokości kredytu nawet do 50% wartości nieruchomości. Jest to więc bardzo spore ograniczenie.

Gdy chcemy złożyć wniosek o kredyt, musimy przedstawić wszystkie dokumenty związane nieruchomością, którą chcemy nabyć i aktualnym zatrudnieniem. Większość banków akceptuje dokumenty w języku angielskim, pozostałe języki niestety trzeba jeszcze tłumaczyć przez przysięgłego tłumacza. Procedura przyznania kredytu na nieruchomość jest taka sama jak obywateli Polski.